*నాన్న ఎందుకో వెనుక బడ్డాడు*

*నాన్న ఎందుకో వెనుక బడ్డాడు*

*అమ్మ* తొమ్మిది నెలలు మోస్తే..

*నాన్న* పాతికేళ్ళు...

రెండూ సమానమే అయినా
*నాన్నెందుకో వెనకబడ్డాడు*

ఇంట్లో *జీతం* తీసుకోకుండా *అమ్మ..*

తన *జీతం* అంతా ఇంటికే ఖర్చు పెడుతూ *నాన్న..*

ఇద్దరి *శ్రమ* సమానమే అయినా..
అమ్మకంటే *నాన్నెందుకో వెనకబడ్డాడు..*

ఏది కావాలంటే అది *వండి* పెడుతూ *అమ్మ*..

ఏది కావాలంటే అది *కొని* పెడుతూ *నాన్న*..

ఇద్దరి *ప్రేమా సమానమే* అయినా..

అమ్మకొచ్చిన *పేరు* ముందు

*నాన్నెందుకో* 
*బాగా వెనకబడ్డాడు*

ఫోను లోనూ *అమ్మ* అనే పేరే..

దెబ్బ తగిలినప్పుడూ.. *అమ్మా*  
అనే పిలుపే..

అవసరం వచ్చినప్పుడు తప్ప..
మిగతా అప్పుడు గుర్తు రానందుకు *నాన్న* ఎప్పుడైనా బాధ పడ్డాడా..?
అంటే..

ఏమో..!

ఇద్దరూ *సమానమే* అయినా
పిల్లల *ప్రేమ* పొందడం లో...

తరతరాలుగా
*నాన్న* ఎందుకో చాలా వెనకబడ్డాడు..

*అమ్మకి - మాకు* బీరువా నిండా
రంగురంగుల చీరలు - బట్టలు..

*నాన్న* బట్టలకు *దండెం* కూడా నిండదు..!

తనని తాను పట్టించుకోవడం రాని *నాన్న..*

ఎందుకో మాక్కూడా పట్టనంత వెనకబడ్డాడు..

*అమ్మ* కి అన్నో కొన్నో *బంగారు* నగలు..

*నాన్న* కి *బంగారు* అంచున్న పట్టు పంచె ఒక్కటే..!

కుటుంబం కోసం ఎంత చేసినా
తగిన *గుర్తింపు* తెచ్చుకోవడం లో *నాన్నేందుకో బాగా వెనకబడ్డాడు..!*

పిల్లల ఫీజులు - ఖర్చులున్నాయ్ అన్నప్పుడు..

ఈసారి పండక్కి *చీర* కొనొద్దని *అమ్మ*..

ఇష్టమైన *కూర* అని పిల్లలు మొత్తం తినేస్తే..

ఆ పూటకి *పచ్చడి మెతుకులతోనే* ఇష్టంగా తినే *నాన్న*..

ఇద్దరి *ప్రేమ* ఒక్కటే అయినా.. 

మా అమ్మకంటే *నాన్న చాలా వెనకబడ్డాడు..*

వయసు మళ్ళాకా...

*అమ్మైతే* ఇంట్లో  *పని* కి పనికొస్తుంది..

*నాన్న* ఎందుకూ *పనికి* రాడని
మేం *తీర్మానం* చేసేసుకున్నప్పుడు కూడా..

*వెనకబడింది నాన్నే..!*

*నాన్న* ఇలా *వెనుకబడి* పోవడానికి కారణం..

ఆయన మా అందరికీ 
*వెన్నుముక* కావడమే..!

*వెన్నుముక* 
వెనకుండ బట్టే కదా
*దన్ను* గా నిలబడగలుగుతున్నాం..

ఇదేనేమో *నాన్న* 
*వెనుకబడి* పోవడానికి
కారణం..🙏👍

0/Post a Comment/Comments